A-       TANIMLAR

 1. FARMASİ şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişiler bu yönetmelik kapsamında ünvan ve seviyelerine bakılmaksızın (direktör ve daha üst seviyedeki Girişimciler dahil) FARMASİ Girişimcisidir. Bu yönetmelik tüm FARMASİ Girişimcilerini kapsar.
 2. “Kişisel Ana Sayfa/Kişisel Web Sayfası” FARMASİ Girişimcilerin tarafından tamamen kendileri tarafından tasarlanan ancak yayına başlamadan önce FARMASİ’den yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.
 3. “FARMASİ” bu yönetmelik kapsamında aksi belirtilmedikçe FARMASİ Türkiye anlamına gelir.
 4. FARMASİ Girişimcisi olmak ancak mevcut kayıtlı bir Girişimcinin sponsorluğunda olmayı gerektirmekte olup, “ sponsorluk ilişkisi ”, FARMASİ Girişimcisi, onun sponsoru ve daha üst seviye Girişimciler ve en üstte FARMASİ arasındaki bağı ifade etmektedir.
 5. “Kişisel Grup” doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı %22’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri dahil değildir.
 6. “Grup”, bir FARMASİ Girişimcisinin tüm alt ekibini ifade eder. Bu gruba FARMASİ Girişimcisinin doğrudan sponsor olduğu %22’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri hariç tüm grubu ya da girişimcileri kapsar.
 7. “Kazanç Planı” FARMASİ internet sitesinde yayımlanan ve doğrudan satış ilkelerine uygun olarak şirket tarafından belirlenmiş kurallar bütününü ifade eder.
 8. Girişimci primleri, kazanç planı doğrultusunda ve Girişimcinin seviyesine göre belirlenip hesaplanır.
 9. Girişimcilerin seviye kazanmaları ve bu seviyede kalabilme şartları pazarlama planında yer alan kurallar çerçevesinde belirlenir. FARMASİ, bu kurallarda dilediği zaman değişiklik yapabilir.
 10. FARMASİ Etik Kurulu, yönetmelik maddelerinde değişiklik yapma yetkisini haiz, aynı zamanda yönetmelikle ilgili ödül ve ceza sistemini belirleyen ve uygulayan Kurulu ifade eder.

 

B-       GENEL HÜKÜMLER

 1. FARMASİ Enternasyonal Ticaret A.Ş. 2010 yılında %100 Türk sermayeli olarak kurulmuş bir doğrudan satış şirketi olup, şirketin resmi internet sitesi www.farmasiint.com dur.
 2. FARMASİ şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişilerin genel adı Girişimci’dir. Girişimci, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde ünvan kazanabilmektedir.
 3. Girişimci, FARMASİ şirketine üye olmakla, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. FARMASİ, yönetmelikte tek taraflı olarak ve dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 4. Yönetmelikte yapılacak değişiklikler FARMASİ şirketinin resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, değişiklikler ilan edildiğinde yürürlüğe girer. Girişimci, yönetmelikte yapılacak değişiklikleri kendisi takip etmekle yükümlüdür. Yönetmelik değişikleri, FARMASİ Etik Kurulu tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda ele alınır. Etik Kurulu gerekli görürse her zaman toplantı yapabilir.
 5. FARMASİ gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon veya bilgilendirme amaçlı olarak Girişimcilerine SMS, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden gönderme yetkisine sahiptir. Girişimciler, bu konuda FARMASİ’ye gerekli onay ve izni verdiklerini kabul ederler.
 6. “FARMASİ Yazılı Materyalleri”, Kazanç Planı, Girişimci El Kitabı, FARMASİ Gazete, Ürün katalogları, fatura, broşürler, dergiler ve diğer FARMASİ yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder.
 7. FARMASİ, Girişimci Kayıt Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, FARMASİ Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin Girişimciliği herhangi bir zamanda ve derhal sona erdirme hakkına sahiptir. Girişimcilikten çıkarılan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.
 8.   FARMASİ, ürünlerin tanıtımında açıklanan ve belirtilen kullanım alanlarının dışında münferit uygulamalardan doğan ve/veya son tüketicinin saklama koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle oluşabilecek zararlardan mesul değildir. Ürünlerin hatalı kullanımı son tüketicinin sorumluluğunda olup, FARMASİ bu konuda sorumlu tutulamaz.
 9. Telif haklarının FARMASİ’ye ait olduğu tasarımlar, programlar, metinler, grafik ve çalışmaları, yazılı ve görsel yayınların tamamı, DVD, CD, videolar, fotoğraflar, görseller, güfte ve müziklerin Çoğaltılması ve kullanılması FARMASİ’nin yazılı onayına tabidir.
 10. FARMASİ, Girişimci ile ilgili her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir ve saklayabilir.Girişimci Farmasi üyesi olmakla, bu konuda izin vermiş sayılır.
 11. FARMASİ, enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm artışları fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu gibi, önceden bildirmeden kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir.
 12. Her seviyedeki Girişimciler, başka bir girişimcinin bilgileri ile sisteme giriş yapamaz, sipariş veremezler. Bir girişimcinin diğer bir girişimci adına sipariş verebilmesi için öncelikle ilgili kişiden yazılı izin alması ve almış olduğu yazılı izin belgesini Farmasi şirketine bildirmesi zorunludur. Ancak bundan sonra izin belgesi sahibi başka bir girişimci adına sipariş verebilir, verdiği siparişe ilişkin ürünleri teslim alabilir.
 13. Bir Girişimcinin, başka bir Girişimciye her türlü sosyal medya ortamlarında olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, saygısız ifadelerde bulunması, aynı şekilde şirket ve şirket yetkilileri ile çalışanları hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, saygısız ifadelerde bulunması,  e-mail yolu ile bu tarz yazılar yazması ve yönetmelik kurallarına riayet etmemesi hallerinde, FARMASİ ilgili Girişimcinin en az 6 ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir. FARMASİ dilerse ekran kapatma cezası ile birlikte bir aydan altı aya kadar prim kesme cezası da verebilir. Bütün yargı yolları saklıdır.
 14. FARMASİ, çalışma ilke ve esasları ile çalışan ve / veya girişimcilerin motivasyonlarını her daim gözetir. Farmasi, işin yürütümünü tehlikeye sokan, girişimcilerin motivasyonunu düşüren her türlü gelişmeye karşılık gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.
 15. FARMASİ Girişimcisi adı altında görev yapan kişilerin rakip firmalar hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir şekilde konuşma hakkı yoktur.
 16. FARMASİ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde Girişimcilere ait bilgileri işleme ve aktarmaya yetkilidir. Girişimciler, FARMASİ şirketine üye olmakla kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösterdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Yazılı talepte bulunulması şartıyla, FARMASİ Girişimci’ye ait bilgilerin diğer Girişimciler tarafından görülebilmesini engellemek için gerekli tedbirleri alır.
 17. FARMASİ yönetmeliğine eklenen her yeni madde için girişimciler görüşlerini en geç Yönetmelik maddesinin yayımını takiben 6 ay içinde bildirmek zorundadır. Farmasi, kendisine yapılan bildirimleri titizlikle inceler ve gerekli görmesi halinde ilgili Yönetmelik maddesini değiştirir veya yürürlükten kaldırır. Farmasi, 6 aylık sürenin dolmasından sonra yapılan şikayet ve uygunsuzluk bildirimlerini dikkate almayabilir.
 18. Girişimci ekiplerinin yer değiştirmesi(ekip kaydırma) durumlarında aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır. Platin seviye ve üzeri unvanlarda geçiş üst yönetim onayına tabidir.

C girişimcisi, A girişimcisine kaytlıdır ve A girişimcisine kayıtlı iken B kişisine geçmiştir.

 1. B Girişimcisine:
 2.       Bağlanan ekip, A girişimcisine geri verilir.
 3.       1. Defada B girişimcisine ihtar verilir

iii.      2. Defada B girişimcisine 1 ay ekran kapama cezası verilir.

 1.       3. Defada disiplin kurulunda değerlendirilir ve karara bağlanır.
 2. C Girişimcisine,
 3.       C girişimcisini ekibiyle beraber A girişimcisine bağlanır
 4.       Eger C girişimcisinin altında ekipleri de var ise C girişimcisne 2 ile 12 ay arasında olacak şekilde prim ödememe cezası disiplin kurulu onayı ile verilir.
 5. FARMASİ’de görev yaparak ayrılan personel, ayrılma tarihi itibariyle 3 ay süreyi tamamladıktan sonra FARMASİ Root’a bağlı olarak girişimci faaliyetlerine başlayabilir. İş bu madde, 1 MAYIS 2018 tarihi ile geçerlidir.

 

C-        GİRİŞİMCİ OLABİLME KOŞULLARI

 1. 18 yaşından büyük olan herkes FARMASİ’nin onayıyla girişimci olabilir.
 2. Sermaye şirketleri ve en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da Girişimci olabilir. Tüzel kişilik adına yetkili olan kişi yetkisinin sınırlarını yazılı olarak belirtmelidir. Ortaklar, ortaklık borçlarından müşterek ve müteselsil kefiller gibi sorumludur.
 3. FARMASİ, yeni kayıt olmak isteyen bir Girişimci’nin başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.
 4. FARMASİ gerekli görürse Girişimcilerinden adli sicil kaydı talebinde bulunabilir. Girişimcinin son sipariş tarihinden itibaren 6 ay süre ile sipariş vermemesi veya kaydını yenilememesi halinde Girişimciliği sona erer. Girişimci tekrar kayıt yenilemek istediği zaman kendisine bağlı grubunu kaybeder. Girişimci tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir. Tekrar kayıt yenilemek isteyen Girişimcinin borcu olduğu takdirde, kayıt yenileme işlemi borç ya da borçların ödemesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde FARMASİ’nin Girişimcinin üyeliğini tekrar askıya alma yetkisi bulunmaktadır.
 5. FARMASİ Girişimcisi olabilmek için, mevcut kayıtlı bir Girişimcinin sponsorluğunda olunması gereklidir. FARMASİ dilediği zaman bir Girişimci adayına kaydedilmesi için sponsor tahsis edebilir.
 6. Girişimcilere ait site ve sponsor link aracılığıyla üye kaydı yaptırılabilir. Üyelik başvurusundan itibaren 24 saat içinde itiraz edilmesi halinde bu işlem ön incelemeye tabi tutulacaktır. İnceleme sonucunda yeni girişimciden üyelik kaydı ile ilgili belge sunması talep edilebilir. Girişimci’nin istenen belgeleri sunması durumunda, üyelik başvurusu değişikliği değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Yeni kaydın alt ekibi var ise değişiklik talebi red edilecektir. Root kayıtlarında aynı kural geçerlidir.
 7. Bir Girişimcinin eşi ile 1. ve 2. Derece kan ve sıhri hısımları (kişinin anne ve babası, çocukları ile eşinin anne ve babası, kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası ile eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce), eşinin büyükannesi ve büyükbabası) ancak birbirlerinin altında kaydolabilir. Bir Girişimcinin eşi ile 1.ve 2.derece kan ve sıhri hısımlarının ayrı grupların/sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. Özel durumlarda FARMASİ’nin yazılı onayı alınmalıdır. Anılan kişilerin farklı sponsorların altında üyelik kaydı yaptırdığının tespiti halinde üyelik kayıtları ya silinir ya da kayıt tarihi itibariyle önceki tarihli olanın altına kaydedilir. Bu kişiler, ayrı gruplara-sponsorlara kaydolup hediye, prim ya da ödül almaları durumunda, ilk FARMASİ’ye kaydolan Girişimci bu hediye, prim ya da ödüle hak kazanır. Diğeri/diğerleri iade eder. Ya da hak edilmeyenlerin bedeli FARMASİ’ye ödenir.
 8. Yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez. Ekip geçirme tespit edilirse, ekip ilk kaydolan Girişimciye geri getirilir. FARMASİ, kural ihlali olup olmadığını değerlendirir ve gerekli görürse ilgili Girişimcinin üyeliğini 6 aya kadar askıya alabilir.
 9. Sermaye şirketi olarak kayıtlı bulunan Girişimci ödüle hak kazanırsa, ödülden (tatil ve seyahat) sadece bir kişi yararlanacağı için, kimin yararlanacağını FARMASİ şirketine yazılı olarak bildirecektir.
 10. FARMASİ, şikayet üzerine veya re’sen bu Yönetmelikte belirlenmiş olan herhangi bir kuralın ihlal edilmiş olup olmadığının araştırılması için bir Girişimcinin üyeliğini 6 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.
 11. FARMASİ tarafından üyeliği/aktifliği dondurulan girişimci, sponsoru olduğu ekipten pasif alt ekip primi alamaz.
 12. Girişimciliği devam eden bir kişi, tekrar kayıt olamaz. Kayıt olması durumunda alt ekibini sponsoru lehine kaybeder.
 13. Bir Girişimcininn kayıtlı olduğu sponsordan bir diğerine geçebilmesi sadece özel durumlarda ve FARMASİ’nin onayıyla mümkündür.
 14. Girişimciler, toplu olarak istifa edip 6 ay beklese bile, sponsor değişikliği yapılamaz.
 15. Girişimciler, FARMASİ’ye yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “ Eğitim ve Kayıt Ofisi ” açabilir.
 16. Girişimcinin vefatı durumunda, kanuni mirasçıların, Girişimci, lider, müdür ya da direktörünün vefat tarihinden itibaren 60 gün içinde FARMASİ’ye yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Girişimci kanuni mirasçılarına geçer. Aksi durumda, girişimcilik iptal olur.
 17. Miras yoluyla girişimcilik kazananlar, girişimciliğin seviyelerine uygun olarak Yönetmelikte öngörülmüş olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
 18. Aynı ekip ya da kolda yer alarak ve miras yoluyla girişimciliği devralan girişimcinin şekil ve şartları ayrıca etik kurul tarafından değerlendirilecektir.
 19. Faaliyetlerini devam ettiremeyecek düzeyde sağlık sorunu yaşayan bir girişimci, mevcut durumunu belgelendirmesi şartıyla, 18 yaşını doldurmuş 1. derece yakınına ya da vasisine tüm haklarını devredebilir.
 20. Girişimcinin 1. derece yakını kendisine direkt bağlı kolda ya da derinlikte ise başvuru FARMASİ Etik kurulu tarafından değerlendirilerek girişimciye 1 ay içinde yazılı olarak bildirilir. Bu durum özel bir durumu ihtiva etmektedir.
 21. Bir Girişimcinin boşanması halinde, Girişimciliğin hangi tarafa verileceğine, taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak Girişimcilik bölünemez.
 22. Boşanma davasının kesinleşmesine kadar geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.
 23. Girişimcilik sadece 1.Derece (Anne,Baba ve Çocuklar) akrabalara FARMASİnin onayı ile devredilebilir. Girişimciliğini devreden bir kişi, FARMASİ onayı ile ve en az 6 ay geçtikten sonra yeniden Girişimci olmak için başvuru yapabilir. Üyeliği yeni devir alan girişimci, 6 aydan önce başka bir girişimciye haklarını devredemz.
 24. Sponsor, kaydedeceği Girişimci adayının FARMASİ’ye uygunluğunu araştırmakla sorumlu olup, kaydettiği Girişimcinin müşterek müteselsil kefilidir.
 25. Bir Girişimcinin ayrılması ve ya istifası nedeniyle kaydının silinmesi durumunda, sponsoruna direkt bağlı yeni %22’lik kollar oluşmasına imkan veriyorsa, bu %22’lik kollar (işlem yapıldığı ilk ay) ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara dahil edilemez. Bu işlem FARMASİ’nin onayından sonra yapılabilir.

D-        GİRİŞİMCİLİĞİN SONA ERMESİ

 1. Girişimci, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak FARMASİ üyeliğinden “istifa ederek” ayrılabilir.
 2. İstifa eden Girişimcinin kendi alt grubunun bir üst Girişimciye eklenmesi bakımından 6 aylık bekleme süresi uygulanır. 6 aylık sürenin dolmasından sonra istifa eden Girişimcinin alt grubu bir üst Girişimci eklenir.
 3. İstifa eden bir Girişimcinin kimliğinde şüphe uyandıracak bir durum yoksa istifası derhal yürürlüğe konulur ve işlem sayfası kapatılır. Girişimci Yönetmelik kapsamında elde etmiş olduğu tüm haklarından feragat etmiş olur ve grubundan kopar.
 4. Ayrılmış olan bir Girişimci, Girişimciliğinin sona erme tarihinden itibaren 6 ay geçmeden tekrar üyelik başvurusu yapamaz. Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmet, özel ve resmi belgede sahtecilik, vs) veya FARMASİ’nin satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya Girişimci olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan mahkumiyet aldığı tespit edilen FARMASİ Girişimcisinin kaydı silinir.
 5. Girişimci, kaydının bu nedenle silinmesi nedeniyle FARMASİ’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
 6. Aynı grup ve kolda bulunan Karı-Koca ve 1.derece akrabaların istifa etmeleri ya da altı ay boyunca sipariş vermemeleri durumunda üyelikleri düşeceği gibi, kendi ekiplerinden hak edilen unvan ve unvan primi bir üst sponsoruna 6 ay boyunca ödenmez.

E-        GİRİŞİMCİ AKTİFLİK KOŞULLARI

 

 1. Girişimci “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır. Aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur
 2. Tüm %22 ve %18 seviye Girişimciların prim hak etme şartları 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.
 3. %22 ve tüm üst seviye Girişimcilerin prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartlarını (Kişisel sipariş (140 TL puan zorunlu)+Aktif Kayıt şartı+Katalog+6000 şartı) yerine getirmesi gerekmektedir. Belirtilen şartlardan katalog ve aktif kayıt şartından birini yerine getirmeyen Girişimcinin ünvanı sanal olup, bu Girişimciler lider yetiştirme primi ve unvan primlerini alamazlar. Bu Girişimcilere sadece kişisel prim ve grup performans kazancı prim olarak ödenir. Katalog ve aktif kayıt şartlarını yerine getirmeyen Girişimcilere prim ödemesi gerçekleştirilmez.
 4. %18 seviyesinde bulunan Girişimcilerin prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartlarını (Kişisel sipariş (140 TL puan zorunlu)+Aktif Kayıt şartı+Katalog) yerine getirmesi gerekmektedir. Şartlarda (Aktif Kayıt şartı+Katalog)herhangi birini yerine getirmediği takdirde kendilerine prim ödemesi bir sefere mahsus yapılır. Her iki şartın birlikte yerine getirilmemesi halinde ise prim ödemesi gerçekleştirilmez.
 5. Girişimci primleri, kazanç planındaki pozisyonlara göre hesaplanmakta olup, sipariş sırasında FARMASİ’de sahip olunan ünvan/seviyeye göre ödenmektedir.
 6. Girişimcinin alt ekibinden grup primi ve / veya kişisel prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartı aranır. Primler, puan değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanır.
 7. FARMASİ Kazanç Planında her bir Girişimci hak ettiği ünvan, ödül, lider geliştirme/büyütme primini alır.
 8. FARMASİ, Girişimcinin vadesi gecmiş faturalarının ödenmesi için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarından alma hakkını saklı tutar.
 9. Girişimcilerin, üyelik kayıt tarihinden itibaren 60 gün içinde sipariş vermeleri gereklidir. Aksi halde, Girişimcilik kaydı FARMASİ tarafından askıya alınacaktır.
 10. Girişimci, askıya alındığı tarihten itibaren tercihi doğrultusunda başka bir sponsora bağlı olarak aktiflik işlemini yönetmelik kurallarına göre gerçekleştirebilir.

 F-        AÇIK HESAP ÖDEME YÖNTEMİ

 

 1. FARMASİ, belirleyeceği Girişimcilere açık hesap tanımlayabilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip Girişimciler (aktif %22’ler), açık hesap tanımlattığı kişilerin müteselsil kefilidir. Açık hesap vadesi sipariş tarihinden itibaren 18 gündür. Açık hesap fatura ödemelerini gerçekleştirmeyen Girişimciler için aylık %2 üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır. FARMASİ, açık hesap borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, bu tutarların müteselsil kefillerin primlerinden kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilmesinde yetkilidir.
 2. FARMASİ, açık hesap tanımlama yetkisine sahip Girişimcilerden yazılı olarak müteselsil kefillik belgesi imzalamalarını isteyebilir. Müteselsil kefillik belgesini imzalamayan Girişimcilerin açık hesap tanımlama yetkisi FARMASİ tarafından iptal edilerek durum kendilerine e-mail ve/veya sms yoluyla bildirilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip olan Girişimciler, sayfalarında bulunan kefil kesintileri bölümünü aylık olarak takip etmekle yükümlüdür.
 3. FARMASİ, açık hesap borcunu, müteselsil kefilin priminden kaynakta kesinti yoluyla tahsil ederse, bu borç FARMASİ açısından kapatılmış sayılacaktır. Müteselsil kefil olan Girişimci, dilerse FARMASİ şirketinden belge talebinde bulunarak borcunu ödemiş olduğu kişiye karşı yasal işlem başlatabilir.

G-       KAPIDA ÖDEME VE 2. ÇIKIŞ KOŞULLARI

 1. FARMASİ’de kapıda ödeme işlemi 3.000 TL ve altındaki sipariş tutarları için geçerlidir.
 2. Sipariş tutarını, kapıda ödeme seçeneğini kullanarak ödemek isteyen girişimci ödeme taahhüdünü siparişini teslim aldığı anda gerçekleştirmelidir.
 3. Kapıda ödeme seçeneğini kullanan girişimci teslim aldığı siparişlerini kontrol etmek ve teyit etmekle sorumludur.
 4. Girişimci, teslim aldığı ürünlerin faturada belirtilenlerden farklı olduğunu tespit ettiğinde bu durumu derhal FARMASİ’ye yazılı olarak bildirmelidir.
 5. Girişimci, kapıda ödeme seçeneğini kullanmadan iptal ettiğinde, FARMASİ tarafından kapıda ödeme seçeneği tercihinden dolayı hediye olarak gönderdiği ürünü girişimciye faturalandırmaya yetkilidir.
 6. Girişimci, siparişlerini teslim almakla yükümlüdür. Adreste bulamama, teslim almaktan imtina etme durumunda girişimcinin bir sonraki kapıda ödeme seçenekleri FARMASİ tarafından iade adetleri dikkate alınarak belirli sürelerle kısıtlanabilir ya da tamamen engellenebililir
 7. İade edilen sipariş adetlerine göre, FARMASİ teslim sırasında kapıda ödeme ile sipariş verilebilmesini belirli sürelerle kısıtlayabilir. İade edilen sipariş sayısına göre kısıtlama süreleri aşağıdaki gibidir. Belirtilen süreler dolduktan sonra tanımlama talep doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

*a)       1 adet kapıda ödemeli iade sipariş: 3ay,

*b)       2 adet kapıda ödemeli iade sipariş : 1 yıl,

*c)     3 adet kapıda ödemeli iade sipariş: Süresiz olarak kapıda ödeme seçeneğinin kapatılmasına neden olacaktır.

 1. d) Teslim alınmayıp firmaya geri dönen siparişe konu ürünlerin tekrar göderilmesi talep edilirse, ürün adetlerine göre hesaplanacak kargo bedeli faturaya yasıtılacaktır.
 2. e)  Çıkış talepleri sipariş tutarı tahsilatı yapıldıktan gerçekleşecektir.

H-       GİRİŞİMCİ SORUMLULUKLARI

 1. Girişimci, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, bu yönetmelikte belirlenmiş olan doğrudan satış kapsamında FARMASİ ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı kabul etmektedir.
 2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30.00-TL’nin üzerindeki alışverişler için Girişimcilerin, müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur.
 3. Girişimci, (seviye yükseldikçe sponsor, müdür, direktör vs.) FARMASİ web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi, sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi kabul etmiş sayılır.
 4. FARMASİ tarafından aranıldığında yanıt vermek ve dönüş yapmak ya da yazılı gönderilen mail, sms vb. İletilere en kısa sürede geri dönüş yapmak,
 5. Üst sponsor ve/veya alt sponsor 22 seviyesi ve üzerinde katalog almak durumunda olan her girişimci bu materyalleri ilgili ekipleri ile paylaşmak durumundadır.
 6. Girişimci, FARMASİ ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve FARMASİ’yi bunun için kullanmayacağını kabul eder.
 7. Girişimci, FARMASİ ilişkilerini kullanarak FARMASİ tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını kabul eder.
 8. Girişimci, üyelik kaydı yaptırmakla, kişisel bilgilerinin, FARMASİ tarafından gizlilik ilkeleri çerçevesinde dilediği gibi kullanılmasına onay verdiğini, FARMASİ’nin tüm kanallardan sunduğu ürün, hizmet ve avantajlı kampanyalardan sms, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden haberdar olmayı kabul eder.
 9. Girişimci, FARMASİ ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Girişimci, FARMASİ ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak FARMASİ web sitesi, FARMASİ yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, FARMASİ’nin, ilgili müşteri ya da Girişimcinin uğrayacağı tüm zararların tazmininden Girişimci şahsen sorumludur.
 10. Girişimci, FARMASİ’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya organı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Girişimci, sadece FARMASİ’nin hazırladığı ve Girişimcileriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri FARMASİ’nin onayıyla kullanabilir.
 11. Bir Girişimci, başka bir sponsora kaydolan Girişimcinin kendi grubuna geçmesini isteyemez.  Bu yönde yapılacak en küçük teşvik dahi Girişimci’nin işbu Yönetmeliği ihlal ettiği şeklinde yorumlanacaktır. FARMASİ, bu şekilde hareket ettiği tespit edilen Girişimci’ye, bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen cezalardan fiilin ağırlığına göre uygun gördüğü cezayı verme hakkına sahiptir.
 12. Girişimci, FARMASİ’nin işçisi, temsilcisi, acentesi değildir. Girişimci, izinsiz FARMASİ adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Girişimci, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Girişimci, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında “Bağımsız” ünvanını kullanmak zorundadır. (Bağımsız Girişimci, Bağımsız Girişimci-Direktör gibi)
 13. Girişimci, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye FARMASİ adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin, diğer Girişimcilerin ve FARMASİ’nin uğrayacağı her türlü zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
 14. Girişimci FARMASİ’den aldığı ürünlerin satışından gelir elde etmesi halinde, bu gelirlerin vergisel ve diğer yükümlülükleri tamamen Girişimci’ye aittir. Bu nedenle, Girişimcinin vergi, SGK gibi borç ve mükellefiyetlerinden FARMASİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 15. Girişimci, sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen başkasına devredemez.
 16. Girişimci, FARMASİ garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle değiştirilmesini ya da ürünün iade edilmesini önermelidir.
 17. Girişimci, FARMASİ ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamak ve grubunun FARMASİ ödeme koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.
 18. Girişimci, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan olduğundan FARMASİ adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez.
 19. Girişimci, kaydettiği her yeni üyeye yönetmelik ve hoşgeldin kampanyası eğitimi vermekle yükümlüdür.
 20. FARMASİ ürün ambalajları kesinlikle tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.
 21. Hiçbir Girişimci, FARMASİ adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ve yaptıramaz.
 22. Bir Girişimci, FARMASİ ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda FARMASİ’nin onayıyla kullanabilir.
 23. İnternet üzerinden açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet sitesinden tanıtım yapılabilmesi FARMASİ’nin iznine tabidir.
 24. Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.
 25. FARMASİ Girişimci adres, telefon, faks ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak 5 iş günü içinde FARMASİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

I-         %22 VE TÜM ÜST SEVİYE ÜNVANLARIN SORUMLULUKLARI

%22 ve tüm üst seviye ünvan sahiplerinin her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.

 1. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak.
 2. Düzenli olarak hem enine, hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek.
 3. Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımlarını sağlamak.
 4. Kendi hedef ve planını yapmak.
 5. FARMASİ’yi temsil ile yetkili olan çalışanlarına karşı uygun davranışlarda bulunmak
 6. FARMASİ Kazanç Planında belirtilen seviye ve unvanlara karşı uygun ve etik davranışlarda bulunmak  ve ekibini bu bilinçte yönlendirmek
 7. Ekibinin seviye planlamalarını, ciro, kayıt hedeflerini, haftalık planlamak, sorgulamak ve aktivite yaparak takip etmek,
 8. %22 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, FARMASİ’nin tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlü olduğu gibi, ekipleri ile FARMASİ Yönetmeliğini paylaşıp, okutmakla da yükümlüdür.
 9. Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek, FARMASİ’nin hazırladığı sunumları aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarlarını hazır bulundurmak,
 10. Tüm girişimciler için eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak
 11. Grubuyla sürekli iletişim halinde olup FARMASİ ile ilgili tüm bilgi ve duyuruları paylaşmak, katalog ihtiyaçlarını ilk hafta içinde göndermek, bir sonraki kampanya kataloğunun siparişini vermek,
 12. Katalog Desteği müdür oluncaya kadar, her seviye için en fazla 3 ay olmak üzere 4 nesil direktör tarafından yapılmalıdır.
 13. FARMASİ’ye üye olan %22 ve üzeri ünvanlar başka bir Doğrudan Satış şirketine hizmet edip üye olamaz. Bu durumun tespiti halinde Farmasi üyenin sayfasını tedbiren derhal kapatır. Girişimcinin savunması istenir. Disiplin kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin FARMASİ ile ilişiği kesilir..(Bu kural Girişimcinin birinci dereceden yakınlarını da kapsar.)
 14. FARMASİ, başka bir doğrudan satış firmasına üye olduğu anlaşılan veya FARMASİ’den mazeretsiz olarak ayrılan %22 lere son 3 ayda elde ettiği prim tutarı kadar prim kesme cezası veya aynı tutar kadar para cezası verebilir.
 15. %22 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, direktörlük pirimi alma seviyelerine kadar (4.Nesil %22 ler dahil) bütün Girişimcilerden sorumludur.
 16. FARMASİ’nin belirleyerek ilan edeceği destek paketleri her bir %22 müdür ve üzerindeki unvanları kapsamaktadır. 4 nesile kadar %12,%15,%18 seviye girişimcilerine destek kapsamında en az 1 paket sponsuru tarafından tanımlanarak girişimciye gönderilecektir.

%22 ve üzeri unvanlar ilk 4 neslindeki yeni çıkan %12,15,18lere 3 ay boyunca desteklerini bu paketlerden satın alarak yapabilecekler.

%22 ve üzeri unvanların 4 nesillerinde alması gereken minimum paket adetleri aşağıdaki gibi olacaktır;

 • 1.nesil liderlerine 4 paket
 • 2.nesil liderlerine 3 paket
 • 3.nesil liderlerine 2 paket
 • 4.nesil liderlerine 1 paket

  

J-         FARMASİ TOPLANTI KURALLARI

 1.    FARMASİ Şirketi tarafından %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, Yönetici ve %15’lerin davet edildiği aylık olarak Bölge Müdürleri tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Duyurulan toplantı yerinde en az 1 saat öncesinde hazır bulunmalıdır.
 2. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15 seviyesinde bulunan girişimciler bu toplantılara katılmaktan imtina edemez. Aksi durumun tespiti halinde FARMASİ yönetimi tarafından toplantıya katılmayan/katılamayan girişimcilerden açıklama talep edilecektir.
 3. FARMASİ şirketi tarafından düzenlenen bu toplantılara 3(üç) defa katılmayan ve ikaz edilmiş olmasına rağmen 4.(dördüncü) defa toplantıya katılmayan/katılamayan %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15 seviyesinde bulunan girişimcilerin cari aydaki prim hakedişi iptal edilir. Beşinci (5.) defa katılmaması/katılmaması halinde %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15 seviyesinde bulunan girişimcilerin 3 (üç) aylık prim hakk edişi iptal edilecektir.
 4. Toplantılara, 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan %22 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan Girişimcilerin unvanı iptal edilerek,FARMASİ şirketine direkt bağlı Girişimci statüsüne geçirilecektir. %15 seviyede bulunan Girişimcilerın mecburiyeti bulunmamaktadır.
 5. Bölge Müdürleri tarafından her katalog döneminde gerçekleştirilen toplantılara gelme zorunluluğu bulunan %22 (Aktif ve Pasif) ve üstü tüm seviyelerden toplantı masrafları FARMASİ’nin ödeyeceği 250TL tutar (dönemsel ve yıllara göre değişebilir) çıkarıldıktan sonra katılımcıların ünvanlarına göre belirlenen katsayı puanlarına göre hesaplanarak FARMASİ tarafından faturalandırılır.

Ünvan katsayı puanları aşağıdaki gibidir:

 1. a)Müdür katsayı puanı: 1 puan
 2. b)Direktör katsayı puanı: 1,5 puan
 3. c)Altın Müdür/Direktör katsayı puanı: 2 puan
 4. d)Platin Müdür/Direktör katsayı puanı: 3 puan
 5. e)Zümrüt Müdür/Direktör katsayı puanı: 4 puan
 6. f)Elmas Müdür/Direktör katsayı puanı: 5 puan
 7. g)Asbaşkan Müdür/Direktör katsayı puanı: 6 puan
 8. h)Başkan Müdür/Direktör katsayı puanı: 7 puan
 9.  %22 seviyesine gelmiş tüm Girişimcilerimiz, FARMASİ’nin düzenlemiş olduğu geleneksel yıllık kutlamalara sözlü olarak geleceğini taahhüt ettiği halde, herhangi geçerli bir birdirim yapmadan katılımın gerçekleşmediği takdirde Girişimcilere FARMASİ tarafından duyurulmuş tutarlar faturalandırılacaktır.

K-        Web Sitesi Yayınlama ve Sosyal Paylaşım Siteleri Kuralları

 1. FARMASİ Girişimcilerinin internetteki faaliyetlerini, FARMASİ’nin çalışmalarını olumsuz etkilemeden ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için aşağıdaki FARMASİ Web Sitesi Kuralları’nın uygulanması gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uygun bir şekilde internet sitesinin düzenlenmesi ve düzenleme sonrası onay alınması gerekmektedir. Web sitesi hazır olan Girişimci, siteyi yayına açmadan önce bilgi@farmasiint.com  mail adresine web adres linki gönderip onay alması gerekmektedir. *Şirket tarafından hazırlanan Logo’nun kullanılması zorunludur.
 2. Girişimci resmi FARMASİ web sitesi olmadığını sitesinde açıkça belirtilmelidir. Web sitesinde “Bu site FARMASİ Enternasyonal Resmi Web Sitesi Değildir” açıklaması ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür bir yerde ve okunaklı bir renk ile belirtilmelidir.
 3. Web sitesini kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri görünür ve doğru olmalıdır.
 4. Site üzerinde; FARMASİ Girişimci, FARMASİ Satış Girişimci, FARMASİ Güzellik Girişimci ya da FARMASİ Tarafından verilmiş son 12 ay içindeki en yüksek ünvanı şeklinde belirtilmelidir. Ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür biçimde olmalıdır.
 5. Girişimciler, FARMASİ’nin onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında, FARMASİ ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemez. İzin verilen sitelerde ise katalog satış fiyatından satış yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
 6. Web sitesinde kişisel kampanya yapmak yayınlamak, haksız rekabet ortamı oluşturmak yasaktır. (Altın vermek, Para vermek gibi vaadlerde bulunmak)
 7. FARMASİ Girişimciları Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilirler.
 8. Arama motorunda verilen reklam FARMASİ Girişimci tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir.
 9. Girişimci web sitesinde FARMASİ Enternasyonal içerikleri, şirket yapısı ve ürünler ile ilgili olarak asıl içerikten saptırılmış, satış amaçlı ve asılsız içeriklerin kullanımı yasaktır.
 10. FARMASİ Enternasyonal görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapmak, Orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler eklemek veya herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.
 11. Hazırlanmış olan Web sitesinde Rakip firmaların isimlerini kullanmak ve onları rencide edici veya karalayıcı içerikler bulundurmak yasaktır.
 12. Girişimcilar kendi web sitelerinde Başvuru Formu oluşturabilirler ancak bu Başvuru Formunda Girişimci adaylarından sadece aşağıdaki bilgileri alabilirler.
 • Ad Soyad            
 • E-posta               
 • Cep  Telefonu Numarası               
 • Şehir 

*Sponsor link site içinde yer almayacaktır.

 1. Girişimcilerimizin kendi web sitelerine başvuran Girişimci adaylarını sisteme dahil etmek istediklerinde öncelikle başvuran kişi aranmalı, FARMASİ de çalışan bir tanıdığı olup olmadığı sorulmalı, eğer FARMASİ de çalışan bir Girişimci (Sponsor) tanıdığı yok ise kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağının bilgisi net bir ifade ile bildirilmelidir.
 2. FARMASİ Girişimcilerinin, kendi web sitelerinde ve her türlü sosyal medya ortamlarında yasal mevzuata ve/veya FARMASİ Yönetmeliğindeki kurallara aykırı yazı ve içerik paylaşmaları durumunda, FARMASİ Enternasyonal Ticaret A.Ş. tarafından gerekli disiplin işlemleri yürütülecek ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa kapatma da dahil olmak üzere, gerekli cezalar tatbik edilecektir.
 3. ”Tüm FARMASİ Girişimcileri çalışmalarını kendi nam ve hesabına yürütmektedir. Bununla birlikte, FARMASİ Girişimcileri bu çalışmalarını yürütürken yürürlükteki mevzuatın öngördüğü kurallara ve FARMASİ Yönetmeliğinde belirlenmiş olan ilkelere uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda tüm FARMASİ Girişimcilerinin özellikle sosyal medyada ve varsa kendi internet sitelerinde mevzuata ve FARMASİ Yönetmeliğine aykırı tutum ve söylemlerde bulunmamaları, yine rakip firmalar ve ürünleri hakkında kötüleyici yorum ve beyanlarda bulunmamaları gerekli ve zorunludur. Bu şekilde aykırı tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti halinde Şirketimiz ilgili Girişimciler hakkında Yönetmelik ve mevzuatın öngördüğü disiplin kurallarını uygulamak zorunda kalacaktır.”
 4. Internet siteleri / e-ticaret platformları / sosyal medya  kanalları üzerinde FARMASİ’ye ait ürün satışları yağan girişimcilerimizin mevcut katalog dönemi fiyatlarının altında satış yaparak haksız rekabete konu olan aktivitesinin tespiti halinde girişimcilerimize uyarı yazısı gönderilecetir.

Bu durumun uyarıya rağmen 24 saat içinde düzeltilmemesi halinde girişimci ekranları hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın belirsiz süreli olarak kapatılacaktır. Satış fiyatlarının mevcut katalog ile aynı seviyede güncellenmesinin bildirilmesinin ardından sağlanacak kontroller neticesinde girişimci ekranları yeniden aktif hale getirilecektir.

 1. Girişimci, FARMASİ’ye ait hiçbir web sayfasına ve uzantısına sponsor linki kullanarak satış, kayıt ya da tanıtım faaliyetleri yapamaz.

G-   KAPIDA ÖDEME VE 2. ÇIKIŞ KOŞULLARI

 • FARMASİ’de kapıda ödeme seçeneği limiti 900 TL ve altındaki sipariş tutarları için geçerlidir. Bir ay içerisinde toplam kapıda ödeme limiti 900TL yi geçmeyecektir.
 • Sipariş tutarını, kapıda ödeme seçeneğini kullanarak ödemek isteyen girişimci ödeme taahhüdünü siparişini teslim aldığı anda gerçekleştirmelidir.
 • Kapıda ödeme seçeneğini kullanan girişimci teslim aldığı siparişlerini kontrol etmek ve teyit etmekle sorumludur.
 • Girişimci, teslim aldığı ürünlerin faturada belirtilenlerden farklı olduğunu tespit ettiğinde bu durumu derhal FARMASİ’ye yazılı olarak bildirmelidir.
 • Girişimci, kapıda ödeme seçeneğini kullanmadan iptal ettiğinde, FARMASİ tarafından kapıda ödeme seçeneği tercihinden dolayı hediye olarak gönderdiği ürünü girişimciye faturalandırmaya yetkilidir.
 • Girişimci, Farmasi resmi web sitesi sayfasından siparişlerini teslim almakla yükümlüdür. Adreste bulamama, teslim almaktan imtina etme durumunda girişimcinin bir sonraki kapıda ödeme seçenekleri FARMASİ tarafından iade adetleri dikkate alınarak belirli sürelerle kısıtlanır.
 • İade edilen sipariş sayısına göre kısıtlama süreleri aşağıdaki gibidir. Belirtilen süre dolduktan sonra tanımlama talep doğrultusunda kapıda ödeme seçeneği açılacaktır.
 • 1 adet kapıda ödemeli iade sipariş: 3 ay – 2 adet kapıda ödemeli iade sipariş : 1 yıl,- 3 adet kapıda ödemeli iade sipariş: Süresiz olarak kapıda ödeme seçeneğinin kapatılmasına neden olacaktır
 • Teslim alınmayıp firmaya geri dönen siparişe konu ürünlerin tekrar gönderilmesi talep (2.çıkış) edilirse, ürün adetlerine göre hesaplanacak kargo bedeli faturaya yansıtılacaktır.
 • 2. Çıkış talepleri sipariş tutarı tahsilatı (Kredi kartı, havale yada 22 kefilliğinde) yapıldıktan sonra gerçekleşecektir. 2. Çıkış talepleri kapıda ödeme olarak çıkartılmayacaktır.
 • Teslim alınmayıp Farmasi’ye gelen iadelerin sebep ve niyetine bakılarak sponsoruna yada 22 sine iade tutarlarına göre  %20 oranında cezai uygulama gerçekleştirilecektir.
 1. FARMASİ Logo kullanımı

Resmi FARMASİ Web sitesinde bulunan FARMASİ Logo’su kullanılabilir. Logoda değişiklik yapılamaz. Hareketli şekil olarak kullanılmamalıdır. Orjinal formatındaki FARMASİ logosu kullanılmalıdır. FARMASİ’nin resmi web sitesi dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “FARMASİ” adı geçen ve FARMASİ ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri FARMASİ Girişimcileri tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk Girişimcilerin kendilerine aittir.

 FARMASİ ENTERNASYONAL TİC. A.Ş.